Preskočiť na obsah

Online nákup akýchkoľvek Produktov alebo Položiek na webovej stránke www.yves- salomon .com (ďalej len „Stránka“) podlieha predchádzajúcej znalosti a súhlasu s týmito zmluvnými podmienkami (ďalej len VOP).

Článok 1. identita spoločnosti

YVES SALOMON - SAS so základným imaním 1 080 000 eur a sídlom na adrese 3, mesto Paradis – 75010 PARÍŽ, RCS Paríž 552 032 328 (ďalej len „YSS“).

Článok 2. Účel

Tieto VOP pokrývajú podmienky, podľa ktorých YSS zabezpečuje predaj svojich Položiek na diaľku na svojej Stránke. Vymedzujú práva a povinnosti zmluvných strán a vzťahujú sa na všetky predaje uskutočnené kupujúcim (ďalej len „zákazníci“) bez obmedzenia alebo výhrad a majú prednosť pred všetkými ostatnými nákupnými podmienkami a inými obchodnými podmienkami zákazníka, ktoré môžu existovať. Je potrebné poznamenať, že pokiaľ ide o online objednávky položiek, súhlas zákazníka s týmito VOP nevyžaduje vlastnoručný podpis. Tieto VOP môžu byť kedykoľvek zmenené a doplnené, pričom tieto dodatky sú pre zmluvné strany záväzné a vzťahujú sa na všetky transakcie od momentu ich zverejnenia na Stránke. Každý používateľ internetu má prístup k VOP z ktorejkoľvek stránky lokality. Používateľ internetu týmto uznáva, že si je vedomý VOP. VOP platia bez obmedzení alebo výhrad na všetky položky dostupné na predaj na stránke. Akákoľvek Objednávka na Stránke podlieha predchádzajúcej konzultácii a akceptovaniu týchto VOP a príslušných taríf zákazníkom bez výhrad. Vyplnenie Objednávky podľa objednávkového postupu uvedeného na Stránke sa považuje za bezvýhradný súhlas s týmito VOP. Prijatie týchto VOP predpokladá, že užívatelia internetu majú potrebnú právnu spôsobilosť na používanie internetu, alebo v opačnom prípade majú splnomocnenie opatrovníka alebo opatrovníka, ak nie sú spôsobilí na právne úkony, alebo od svojho zákonného zástupcu, ak sú maloletí. Používateľ internetu uznáva dôkaznú hodnotu automatických registračných systémov vydavateľa webovej stránky a pokiaľ nie je schopný preukázať opak, vzdáva sa práva napadnúť tieto systémy v prípade sporu.

Tento systém, ktorý si vyžaduje aktívny prístup Zákazníka, je plne v súlade s požiadavkami, ktoré existujú v oblasti predaja na diaľku a najmä v článkoch L. 111-1, L.112-1 a L. 221-1. a ďalej podľa Spotrebiteľského zákonníka.

Článok 3. Predchádzajúce informovanie Zákazníka

Predaj Položiek na Stránke je výlučne vyhradený pre maloobchodný predaj a súkromným zákazníkom. Stránku nesmú za žiadnych okolností používať profesionálni predajcovia, či už pracujú individuálne alebo v skupinách, a to bez ohľadu na formu predaja použitú pre ich položky (internet, nákupné centrum, sprostredkovatelia, najmä fyzické obchody). Zákazník berie na vedomie a akceptuje v dôsledku toho, že Položky je možné zakúpiť len v množstvách, ktoré zodpovedajú priemerným potrebám jednotlivého spotrebiteľa, a to platí pre počet Položiek v jednej objednávke, ako aj pre počet jednotlivých Objednávok v porovnaní. k bežnému množstvu priemerného spotrebiteľa objednaného na rovnaký produkt. YSS si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku jednoznačne uskutočnenú profesionálnym predajcom alebo nespotrebiteľom.

Všetci Zákazníci vyhlasujú, že sú informovaní o nedostatočnej spoľahlivosti niektorých sietí, najmä pokiaľ ide o bezpečný prenos dát, nedostatočnú záruku kontinuity prístupu na Stránku, výkon z hľadiska objemu a rýchlosti prenosu dát a šírenia vírusov. YSS týmto upozorňuje každého zákazníka na potrebu vybaviť svoj počítač alebo svoje vreckové alebo mobilné zariadenie bezpečnostným softvérom a funkciami, ktoré zabránia šíreniu vírusov.

Nápravu chybnej alebo nesprávnej položky (výmena alebo vrátenie peňazí) alebo uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy nie je možné vykonať priamo vo fyzickej predajni YSS alebo v predajniach maloobchodných produktov YSS. Zákazníci sú týmto informovaní, že akékoľvek sťažnosti týkajúce sa Položiek zakúpených online na Stránke musia smerovať na Stránku. Podobne, s položkou zakúpenou v akomkoľvek obchode YSS nemožno zaobchádzať prostredníctvom našich služieb lokality.

Článok 4. Vytvorenie zákazníckeho účtu

Aby si zákazník mohol objednať akýkoľvek tovar na našej stránke, musí si najprv vytvoriť zákaznícky účet.

Vytvorenie zákazníckeho účtu by mal vykonať Zákazník vyplnením formulára s jeho osobnými údajmi. Ich účet je pre nich prísne osobný a umožňuje im prihlásiť sa pred vykonaním každej objednávky.

Zákazník pri vytváraní zákazníckeho účtu zadá všetky informácie umožňujúce jeho identifikáciu, pričom nesie výhradnú zodpovednosť a koná na základe vlastnej slobodnej vôle a poskytne úplné, presné a aktuálne informácie bez toho, aby prevzal identitu tretej strany alebo zatajenie alebo zmena ich veku.

Pri vytváraní Zákazníckeho účtu si Zákazník musí zvoliť svoje užívateľské meno (e-mail) a heslo. Ak zvolené používateľské meno už existuje, systém ich vyzve, aby si vybrali iné. Používateľské mená a heslá sú osobné a dôverné. Za tieto je zodpovedný výlučne Zákazník. Zákazník je povinný uchovávať svoje heslo v tajnosti a nezdieľať ho zo žiadneho dôvodu a žiadnym spôsobom. Ak majú podozrenie, že ich používateľské meno alebo heslo používa tretia strana, zákazník by mal okamžite informovať YSS, aby si zmenil heslo a/alebo sa rozhodol zrušiť svoj zákaznícky účet.

YSS si vyhradzuje právo zatvoriť akýkoľvek zákaznícky účet a následne odmietnuť akýkoľvek predaj zákazníkovi v nasledujúcich prípadoch:

 • Nezaplatenie za jednu alebo niekoľko predchádzajúcich objednávok,
 • Nesprávne, nečestné alebo podvodné používanie služby objednávania, ktorú ponúka stránka,
 • Nerešpektovanie akýchkoľvek záväzkov klienta uvedených v podmienkach,
 • Používanie Stránky a/alebo objednávanie na komerčné účely.

V tomto prípade YSS pošle e-mail dotknutému zákazníkovi na adresu, ktorú uviedol pri vytváraní svojho zákazníckeho účtu, s informáciou, že jeho používateľské meno a heslo boli deaktivované a jeho účet bol zrušený.

Článok 5. Objednávanie a popis procesu nákupu

Zákazník sa pred objednávkou ubezpečí, že sa oboznámil s technickými špecifikáciami Položiek na Stránke.

Položky sa predávajú v závislosti od ich dostupnosti a dostatočných zásob. Ak budú položky nedostupné dlhšie ako 1 rok od objednávky, zákazník môže svoju objednávku zrušiť bez zaplatenia akýchkoľvek poplatkov a bude mu vrátená platba. Zákazník môže súhlasiť so zvážením ekvivalentného náhradného produktu, ktorý môže prijať za zaplatenú cenu, alebo môže odmietnuť.

Zákazník je výhradne zodpovedný za svoj výber Položiek, ktoré si chce objednať.

Zákazník si môže vybrať tovar (y) na objednávku tak, že ho pridá do nákupného košíka.

Zákazník si môže kedykoľvek zobraziť prehľad položiek, ktoré si vybral, kliknutím na „Zobraziť môj nákupný košík“. Zákazník bude mať možnosť odstrániť jeden alebo viacero predmetov zo svojho košíka.

 

Zákazník si po prezretí svojho košíka môže vybrať z možností „pokračovať v nákupe“ alebo „potvrdiť objednávku“ kliknutím na „pokračovať v objednávke“.

Na dokončenie objednávky si zákazník môže vybrať medzi „už zákazníkom“, v takom prípade musí zadať svoje používateľské meno/heslo, aby mohol pokračovať v objednávke, alebo ak nemá účet, musí vyplniť formulár na účely fakturácie a vyplniť objednávku, aby ste si následne vytvorili účet. Zákazník musí potvrdiť svoj odev doručenia potvrdením údajov zadaných do formulára alebo zadaním inej adresy.

Stránka poskytne „zhrnutie objednávky“ a výber spôsobov platby.

Po výbere môže zákazník kliknúť na tlačidlo „dokončiť objednávku“.

Po schválení platby sa objednávka potvrdí správou so zhrnutím objednávky vrátane informácií o zákazníkovi, dátumu a typu platby.

Zákazníkovi bude zaslaný aj e-mail s potvrdením objednávky, ktorý by si mal uschovať pre svoju evidenciu. Ak sa platba uskutoční bankovým prevodom, v e-maile sa zobrazí iba RIB (identifikačné informácie o francúzskom bankovom účte). Zákazník má tiež prístup k súhrnu svojej objednávky zo svojho zákazníckeho účtu. K faktúre súvisiacej s objednávkou má Zákazník prístup na svojom účte.

Zákazník nesie zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo dôsledky vyplývajúce z chýb týkajúcich sa produktov alebo dodávok a nákladov na opätovné zaslanie, ktoré preto znáša on.

Pokiaľ ide o kontroly zavedené na boj proti podvodom, YSS si vyhradzuje právo vyžiadať si od zákazníka doklad totožnosti na potvrdenie totožnosti osoby uvedenej na použitom spôsobe platby a v prípade potreby požiadať o zaplatenie objednávky bankou. prevod, niečo, čo zákazník vopred akceptuje. Tento overovací postup môže viesť spoločnosť YSS k požiadavke, aby zákazník poskytol dôkaz o adrese (účet za energie, účet za internet, účet za pevnú linku atď.) za posledné 3 mesiace. Neposkytnutie týchto informácií a dokumentov požadovaných v rámci týchto kontrol bude mať za následok výslovné oprávnenie YSS zrušiť objednávku. YSS môže tiež požiadať o písomné potvrdenie objednávky v súlade s postupom vysvetleným e-mailom.

Každá objednávka znamená prijatie ceny a popisu Položiek dostupných na predaj.

Vo všetkých prípadoch je online komunikácia čísiel kreditných/debetných kariet a potvrdenie objednávky a jej úhrada dôkazom, že objednávka je kompletná v súlade s ustanoveniami zákona č. dôkazy o informačných technológiách a súvisiace s elektronickými podpismi, pričom všetky sumy, ktoré vznikli v dôsledku toho, že sa objednávka stane splatnou.

Toto potvrdenie predstavuje podpis a výslovný súhlas s operáciami vykonávanými na stránke.

V prípade dlhšej nečinnosti na Stránke, keď je Zákazník prihlásený, obsah košíka Zákazníka nemusí byť uložený. Zákazník bude vyzvaný, aby začal s objednávkou znova.

Všetky potrebné štádiá predaja možno nájsť na webovej stránke salomon v súlade s ustanoveniami článku 1369-1 Občianskeho zákonníka.

V súlade s ustanoveniami článku 1369-4 Občianskeho zákonníka bude mať Zákazník možnosť pred konečným potvrdením objednávky skontrolovať rozpis objednávky a celkovú cenu a opraviť prípadné chyby pred jej dokončením a prijatím. Akonáhle zákazník dokončí svoju objednávku, YSS potvrdí prijatie objednávky okamžite prostredníctvom e-mailu.

Predaj sa však nepovažuje za definitívny, kým zákazník nedostane potvrdenie svojej objednávky YSS s podrobnosťami o odoslaní jeho položiek. Účtované budú iba odoslané položky.

Článok 6. Cena položiek

Predajná cena Položiek bude uvedená v eurách, v GBP alebo v USD, v závislosti od preferencie zákazníka, vrátane DPH, bez poplatkov za doručenie, ktoré hradí zákazník a možno ich nájsť na webovej stránke www.yves- salomon . .com správne v čase objednávky a môžu sa v budúcnosti zmeniť. Poplatky za doručenie budú vo všetkých prípadoch zákazníkovi zobrazené pred každou platbou. To však nevylučuje možnosť akýchkoľvek zjavných chýb týkajúcich sa cien, ktoré sa objavia na webovej stránke salomon . V takom prípade YSS pošle zákazníkovi e-mail, v ktorom ho informuje o chybe, ku ktorej došlo, a oznámi mu správnu cenu produktu. Ak je správna cena vyššia ako nesprávna cena uvedená na webovej stránke salomon , zákazník sa môže rozhodnúť svoju objednávku zrušiť. Ak si neželajú stornovať, bude objednávka predmetom e-mailu s opravou chyby a informovaním zákazníka o správnej cene a požiadaním o jeho výslovný súhlas so zaplatením tejto ceny. Naopak, ak je správna cena nižšia ako nesprávna cena uvedená na stránke salomon , objednávka zostane platná, ale bude upravená tak, aby zobrazovala správnu cenu. Ceny Položiek vrátane DPH zahŕňajú iba štandardné poplatky za doručenie a kuriérske poplatky v rámci Paríža a oblasti Hauts-de-Seine. Ceny položiek vrátane DPH nezahŕňajú poplatky za expresné doručenie, ktoré budú fakturované samostatne v súlade s poplatkami uvedenými na Stránke. Poplatky za doručenie sú uvedené v procese objednávky pred dokončením objednávky zákazníkom pre informáciu a úplný súhlas. Ceny budú uvádzať daň z pridanej hodnoty (DPH) platnú v deň objednávky, pričom je potrebné mať na pamäti, že akákoľvek zmena sadzieb DPH automaticky ovplyvní cenu Položky. Predajná cena Položiek môže byť kedykoľvek upravená a bude platiť pre všetky objednávky uskutočnené po aktualizácii cien online. Položky sú dodávané DDP, to znamená, že YSS hradí všetky prepravné náklady a preberá všetky riziká až do doručenia tovaru.

Poplatky za konverziu cudzej meny na euro znáša YSS.

Článok 7. Platba

Úhrada ceny objednaného produktu je splatná v celom rozsahu v deň objednania a prípadne v deň rezervácie produktu. Akákoľvek neúplná platba alebo platobný incident môže viesť k zrušeniu objednávky alebo rezervácie, pričom náklady znáša Zákazník. Platba ceny sa uskutoční v eurách, v GBP alebo v USD, v závislosti od preferencie zákazníka. Zákazník môže svoju objednávku zaplatiť ktorýmkoľvek zo spôsobov platby uvedených na webovej stránke salomon : kreditnou/debetnou kartou (hotovostná karta, Mastercard, Visa, American Express), bankovým prevodom alebo PayPal. V prípade platby bankovým prevodom informuje YSS Zákazníka e-mailom o bankových údajoch YSS, na ktoré má byť prevod uskutočnený. Za akékoľvek bankové prevody uskutočnené bankou Zákazníka zodpovedá Zákazník. Bankové prevody zo zahraničného účtu na účet YSS je možné akceptovať za predpokladu, že zákazník znáša náklady na akékoľvek bankové poplatky na oboch stranách. Neprijatie platby zákazníka do siedmich (7) dní bude mať za následok zrušenie objednávky a ďalší predaj Položiek na Stránke. V prípade podvodného použitia svojej kreditnej/debetnej karty je Zákazník vyzvaný, aby hneď ako sa o tom dozvedel, kontaktoval zákaznícke služby YSS e-mailom na e-mailovej adrese: contact@yves-salomon.com.

Položky zostávajú výhradným vlastníctvom spoločnosti yss až do úplného zaplatenia ceny, ako ju uznal a akceptoval zákazník.

Článok 8. Doručenie a prijatie

Tovar je možné doručiť iba v Európe, USA, Dubaji a Hong Kongu na adresu uvedenú zákazníkom v čase objednávky. Zákazník musí poskytnúť telefónne číslo, na ktorom ho môže doručovacia spoločnosť kontaktovať, a podniknúť všetky potrebné kroky, aby mohol zásielku prevziať. Zákazník má tiež možnosť požiadať o dodanie tovaru fyzickej osobe podľa vlastného výberu, ktorá má trvalé bydlisko v kontinentálnom Francúzsku, napríklad v prípade daru.

Zákazník si môže vybrať z množstva dostupných možností doručenia, z ktorých niektoré budú spojené s dodatočnými nákladmi.

Poplatky za doručenie hradí YSS, s výnimkou prípadov, keď sa Zákazník rozhodne pre jeden zo špecifických spôsobov doručenia ponúkaných pri objednávke, pričom poplatky za doručenie musí znášať on; celková suma týchto poplatkov bude zákazníkovi oznámená pred dokončením objednávky.

Možnosť doručenia kuriérom je k dispozícii iba v Paríži a Hauts-de-Seine.

Tovar bude doručený na dodaciu adresu uvedenú zákazníkom v čase objednania, najneskôr do dátumu uvedeného v čase objednávky a v závislosti od krajiny dodania.

YSS vynaloží maximálne úsilie na doručenie objednávky do 7 pracovných dní od dátumu objednávky a zaväzuje sa zabezpečiť, že doručenie sa uskutoční do 30 pracovných dní od úplného zaplatenia zodpovedajúcich celkových nákladov na objednávku.

Dodacie lehoty sú uvedené orientačne a môžu sa zmeniť, najmä v prípadoch vyššej moci, dočasnej nedostupnosti a pod. ... Zákazník nenesie zodpovednosť za YSS za nedodržanie týchto dodacích lehôt. Ak dodacia lehota presiahne 30 dní od objednania, nákup môže byť zrušený a zákazníkovi budú vrátené peniaze v plnej výške.

Objednané položky sa považujú za odoslané a prijaté v poriadku. Zákazník musí reklamovať doručovaciu spoločnosť v prípade straty alebo poškodenia objednávky v čase doručenia alebo maximálne do 24 hodín po doručení. Sťažnosti musia byť explicitné, aby umožnili YSS uplatniť svoje práva voči doručovacej spoločnosti. Ak sa tak nestane, sťažnosť je neplatná. Akékoľvek sťažnosti musia byť tiež adresované v rovnakom časovom rámci zákazníckemu servisu na salomon e-mailom alebo doporučeným listom s potvrdením o doručení. Každá reklamácia musí obsahovať kontaktné údaje Zákazníka, referencie zakúpeného projektu a dôvody a motiváciu reklamácie spolu s fotografiami. Na vybavenie reklamácie môže YSS vydať číslo sťažnosti. Ak bude produkt vrátený bez reklamačného čísla a bez kópie faktúry (ktorá musí byť dodaná), YSS nemôže zaručiť, že reklamácia bude vybavená čo najrýchlejšie. Tovar musí byť vrátený v pôvodnom stave a obale, nenosený, so všetkými pôvodnými visačkami neodstránenými z odevu, ako aj so všetkým príslušenstvom, ktoré by malo byť neporušené, bez známok používania a v bezchybnom stave. Tieto podmienky určia oprávnenosť reklamácie a zabezpečia neporušenosť Produktu a preukázanie oprávnenosti reklamácie. Nerešpektovanie vyššie uvedeného postupu a podmienok spôsobí neplatnosť nároku zákazníka. Preprava vrátených položiek sa vykonáva na riziko a náklady zákazníka.

Reklamáciu chyby v dodaní objednávky alebo v prípade dodávky chybného alebo v zlom stave je potrebné uplatniť maximálne do 48 hodín od doručenia. Po uplynutí tejto lehoty už zákazník nemôže reklamovať chybu pri dodaní alebo žiadať nápravu za dodaný Produkt, ktorý je chybný alebo v zlom stave.

Článok 9. Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí

Ak dodávka nezodpovedá objednávke zákazníka alebo ak bola poškodená pri preprave, zákazník môže vrátiť uvedenú položku spoločnosti YSS v súlade s postupom uvedeným nižšie a dostupným na stránke.

Všetky položky zakúpené na stránke môžu podliehať vráteniu peňazí s výnimkou tých, pre ktoré je stanovený opak (napríklad personalizované položky).

Pripomíname, že za položky zakúpené na stránke nie je možné vrátiť peniaze v obchode.

VÝMENY

Výmena zakúpeného tovaru je možná len za inú veľkosť alebo farbu rovnakého modelu, podľa skladových zásob.

Žiadosť Zákazníka o výmenu musí byť podaná do 14 dní od dátumu prijatia objednaných Položiek, čo dokazuje poštová pečiatka. Ak lehota 14 dní uplynie v sobotu, nedeľu, štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, predlžuje sa na nasledujúci pracovný deň.

Na začatie procesu vrátenia/výmeny musia zákazníci vstúpiť do sekcie vrátenia/výmeny a buď sa prihlásiť do svojho účtu, alebo zadať svoju e-mailovú adresu a číslo objednávky. Potom sa od zákazníkov vyžaduje, aby si vybrali požadované možnosti vyplnením online formulára žiadosti o vrátenie/výmenu.

Akonáhle bude vrátená položka prijatá, YSS bude pokračovať v odoslaní vymenenej položky.

NÁVRAT

Žiadosť zákazníka o vrátenie peňazí musí byť podaná do 14 dní od dátumu prijatia objednaných Položiek, čo dokazuje poštová pečiatka. Ak lehota 14 dní uplynie v sobotu, nedeľu, štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, predlžuje sa na nasledujúci pracovný deň.

Zákazník vráti YSS Produkt v pôvodnom stave (obal, štítky ponechané, kópia faktúry, Produkt nenosený a bez úprav).

YSS vráti zákazníkovi plnú sumu za vrátené položky za predpokladu, že neboli nosené, použité alebo poškodené a že je k nim priložená faktúra a že oblečenie má pôvodné visačky.

YSS si vyhradzuje právo odmietnuť vrátenie akýchkoľvek položiek, ktoré nie sú v súlade s vyššie uvedenými podmienkami.

Po skontrolovaní vrátených položiek spoločnosť YSS vráti zákazníkovi peniaze čo najskôr, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní od dátumu prijatia vráteného balíka, na bankový účet alebo na platobný účet, ktorý zákazník použil na zaplatenie. pre Položky.

Ak chce klient vrátiť už prijaté články, môže:

  • Buď: využite službu zberu predmetov na mieste podľa vlastného výberu. V takom prípade by mal zákazník kontaktovať zákaznícky servis na čísle + 33 (0)1 76 31 11 66 do štrnástich (14) dní, aby sa dohodli na čase a dátume vyzdvihnutia Položky zo strany YSS. Vrátenie akýchkoľvek súm zaplatených za vrátené položky sa uskutoční do štrnástich (14) dní od dátumu, kedy zákazník oznámil YSS alebo svoj zámer vrátiť položku.
  • Alebo: pošlite položky poštou prostredníctvom jednej z našich doručovacích spoločností. V takom prípade musí Zákazník do 14 dní od dátumu prijatia objednaných Položiek odoslať príslušnú položku pomocou štítku na vrátenie, ktorý bude priložený k balíku s nasledujúcou adresou: SOURCE VIVE – Klient služby YS - 8-10 , rue Gustave Eiffel - Cellule n° 13 - 92110 CLICHY - FRANCÚZSKO. Náklady na priame vrátenie položky znáša YSS. Zákazník si musí ponechať doklad o vrátení. Vrátenie peňazí sa uskutoční do štrnástich (14) dní od prijatia položiek vrátených v perfektnom stave spoločnosťou YSS.

Vezmite prosím na vedomie: YSS nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade produktov vrátených iným spôsobom ako prostredníctvom ich doručovacej služby a nemôže vrátiť peniaze, ak vrátený produkt nie je v rovnakom stave ako ten, ktorý bol doručený.

Článok 10. Doložka o výhrade vlastníctva

YSS si ponecháva vlastníctvo predaných položiek až do úplného a efektívneho zaplatenia dlžnej istiny a vedľajších nákladov. Až do úplného zaplatenia nebude Zákazník poskytovať žiadne záložné právo ani záruku na produkty s výhradou vlastníctva ani ich používať ako záruku a musí zaobchádzať s Položkou od YSS individuálne.

Týmito podmienkami nie je dotknutý prechod na Zákazníka pri dodaní Produktu podľa týchto VOP všetkých rizík straty a poškodenia tovaru podliehajúceho výhrade vlastníctva, ako aj jeho zodpovednosti za prípadné spôsobené škody. Zákazník je preto povinný uzavrieť poistenie na krytie rizík súvisiacich s Produktom od prevzatia Produktu.

Článok 11. Právo na odstúpenie od zmluvy

 

Zákazník má lehotu 14 dní na vrátenie Produktu (produktov) po obdržaní jeho dodávky bez toho, aby musel zdôvodňovať svoje rozhodnutie.

Na uplatnenie tohto práva musí zákazník vyplniť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý si môže vyžiadať na našom zákazníckom servise: contact@yves-salomon.com alebo
písomne ​​oznámi svoje rozhodnutie odstúpiť prostredníctvom jednoznačného vyhlásenia. Oznámenie o odstúpení by malo byť adresované spoločnosti Yves Salomon SAS, ktorej súradnice sú uvedené v prvom článku Podmienok predaja a malo by obsahovať nasledujúce informácie:

Do pozornosti Yves Salomon SAS - (adresa) – mail:

Týmto Vám oznamujem svoje rozhodnutie odstúpiť od predaja nižšie uvedeného produktu:
Objednané dňa (DD/MM/RR) a prijaté dňa (DD/MM/RR) *
Priezvisko* a meno*:
Emailová adresa odosielateľa:
Telefónne číslo odosielateľa:
Fakturačná adresa* :
Adresa dodania* :
Dôvod stiahnutia:
Podpis*:
Dátum* :

* povinná informácia

Zákazník vráti produkt(y) spoločnosti Yves Salomon SAS bezodkladne a najneskôr do 14 dní od oznámenia svojho rozhodnutia o odstúpení od zmluvy, pokiaľ Yves Salomon SAS neponúkne, že si tovar vyzdvihne sám.

Produkt(y), na ktorý sa vzťahuje toto stiahnutie, je potrebné vrátiť na nasledujúcu adresu:

Source vive - zákaznícky servis áno
8-10, rue Gustave Eiffel
bunka č. 13
92110 Clichy
(Francúzsko)

s ich originálnym balením.

V súlade s článkom L 221-23 francúzskeho spotrebiteľského zákonníka budú náklady na vrátenie účtované zákazníkovi.

Produkt(y) musia byť vrátené v novom a nepoškodenom stave, inak nebudú akceptované na vrátenie alebo vrátenie peňazí.

Ak sa právo na odstúpenie od zmluvy uplatní včas, spoločnosť Yves Salomon SAS sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi všetky zaplatené sumy vrátane nákladov na doručenie najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bola spoločnosť Yves Salomon SAS informovaná o rozhodnutí zákazníka odstúpiť od zmluvy.

Yves Salomon SAS nie je povinná uhradiť dodatočné náklady, ak si Zákazník zvolil drahší spôsob doručenia, ako je štandardný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou Yves Salomon SAS.

Yves Salomon SAS vykoná toto vrátenie pomocou rovnakého spôsobu platby, aký použil zákazník pri počiatočnej transakcii, pokiaľ zákazník výslovne nesúhlasí s použitím iného spôsobu platby.

Právo na odstúpenie od zmluvy je vylúčené v súlade s článkom L221-28 Spotrebiteľského zákonníka pre zmluvy na dodávku tovaru vyrobeného podľa špecifikácií zákazníka alebo jasne personalizovaného tovaru alebo zmluvy na dodávku tovaru, ktorý sa rýchlo znehodnotí alebo sa skončí jeho platnosť.

Článok 12. Záruky

Na položky sa poskytuje záruka na všetky skryté chyby, nesúlad a kritické chyby podľa podmienok uvedených v článkoch 1641 až 1648 Občianskeho zákonníka a L 217-3 a nasledujúcich spotrebiteľského zákonníka, s vylúčením všetkých ostatných záruk:

Zákonná záruka zhody:

Yves Salomon SAS dodá Produkt v súlade s objednávkou a bez chýb zhody existujúcich v čase dodania, tj Produkt bude vyhovovať účelu, ktorý spotrebiteľ požaduje a Produkt bude zodpovedať popisu, typu, množstvu a kvalitu, najmä pokiaľ ide o funkčnosť, kompatibilitu, interoperabilitu alebo akúkoľvek inú vlastnosť uvedenú v zmluve.

Yves Salomon SAS je tiež zodpovedný za akýkoľvek nesúlad vyplývajúci z balenia, montážnych pokynov alebo inštalácie, keď za ne nesie zodpovednosť na základe zmluvy alebo bola vykonaná na jeho zodpovednosť, alebo keď nesprávnu inštaláciu vykonal spotrebiteľ, ako je uvedené v zmluve, je spôsobené nedostatkami alebo chybami v návode na inštaláciu poskytnutom spoločnosťou Yves Salomon SAS.

Táto záruka zhody sa uplatní len vtedy, ak o to zákazník požiada v lehote dvoch rokov od dodania Produktu (produktov). Vady v zhode, ktoré sa objavia do dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od dodania, sa považujú za existujúce v čase dodania, pokiaľ sa nepreukáže opak.

Zákazník má na výber medzi opravou a výmenou nevyhovujúceho produktu (produktov), ​​pokiaľ jedna z týchto možností nie je nemožná alebo si spoločnosť Yves Salomon SAS nevyžiada zjavne neprimerané náklady, pričom v takom prípade si Yves Salomon SAS môže vybrať iné riešenie.

Okrem toho v prípade vážneho nesúladu môže Zákazník získať úplnú náhradu zaplatenej ceny a vrátiť Produkt(y) alebo si Produkt(y) ponechať a získať čiastočné vrátenie ceny.
Oprava, výmena alebo vrátenie tovaru (článkov) bude pre zákazníka bezplatné a nebráni prípadnému prisúdeniu náhrady škody.

Zákonná záruka za skryté vady (§ 1641 až 1648 Občianskeho zákonníka)

Yves Salomon SAS dodá Produkt(y) bez skrytých chýb, ktoré ho robia nevhodným na daný účel, alebo ktoré tak zhoršujú jeho používanie, že by si ho zákazník nekúpil, alebo za nižšiu cenu, ak by bola chyba známa.

Táto záruka platí len vtedy, ak o to zákazník požiada do dvoch (2) rokov od zistenia chyby a v každom prípade do piatich (5) rokov od dátumu nákupu.

V prípade skrytých chýb má Zákazník možnosť vrátiť Produkt(y) a vrátiť mu celkovú náhradu, alebo si Produkt(y) ponechať a vrátiť mu čiastočnú náhradu.

Zákonná záruka zhody platí nezávisle od akejkoľvek obchodnej záruky.

Záruka pravosti

YSS zaručuje pravosť všetkých Položiek zakúpených na jej Stránke.

Článok 13. Zodpovednosť

YSS si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez varovania upraviť akékoľvek informácie obsiahnuté na Stránke.

YSS sa zaväzuje čo najpresnejšie opísať Položky na predaj na Stránke a zabezpečiť, aby informácie dostupné na Stránke boli čo najefektívnejšie aktualizované.

Zákazník si je vedomý a súhlasí s tým, že cena Položiek sa bude pravdepodobne líšiť medzi Stránkou a v obchode a že tento rozdiel v cene v žiadnom prípade nebude dôvodom na úplné alebo čiastočné vrátenie Položiek zakúpených na Stránke alebo na obchod.

YSS nemôže byť za žiadnych okolností braná na zodpovednosť v prípadoch, keď nesplnenie svojich záväzkov je spôsobené buď nepredvídanými alebo neodvrátiteľnými krokmi tretej strany kontaktu, alebo prípadom vyššej moci, ako je definované francúzskym právom, alebo konaním spotrebiteľa (článok L. 121-20-3 Spotrebiteľského zákonníka).

Spoločnosť YSS ďalej nemôže niesť zodpovednosť za škody spôsobené konkrétnou sieťou počas online nákupu, ako je strata osobných údajov, porušenia, vírusy, prerušenie služby alebo iné náhodné problémy.

YSS je zodpovedná iba za akékoľvek priame a predvídateľné škody v čase používania stránky alebo pri uzavretí kúpnej zmluvy so zákazníkom, s vylúčením akýchkoľvek nepriamych škôd.

Článok 14. Vyššia moc

Platnosť týchto VOP bude pozastavená počas trvania akéhokoľvek prípadu vyššej moci a lehoty spracovania a dodania budú riadne predĺžené. YSS sa vždy, keď je to možné, bude snažiť zastaviť prípad vyššej moci alebo nájsť riešenie, ktoré jej umožní dodržať svoje zmluvné záväzky napriek prípadu vyššej moci bez akejkoľvek zodpovednosti v tomto smere.

Ak prípad vyššej moci trvá dlhšie ako 30 dní, YSS môže zrušiť objednávku bez zaplatenia škôd a úrokov alebo akejkoľvek kompenzácie.

Článok 15. Duševné vlastníctvo

YSS je jediným vlastníkom všetkých práv duševného vlastníctva:

   • pre položky dostupné na stránke,
   • pre značky a názvy spojené s týmito položkami,
   • pre samotnú lokalitu a akýkoľvek iný komponent lokality,
   • pre databázy, ich štruktúru a obsah, ktoré zostavuje a spravuje YSS na účely úpravy Stránky,
   • pre všetky prvky dizajnu stránky, či už grafické alebo technické,
   • pre mená, akronymy, logá, farby, umelecké diela alebo iné symboly, ktoré môže YSS použiť, zložiť alebo implementovať,
   • a vo všeobecnosti pre všetky písomné prvky a fotografie zahrnuté na stránke www.yves- salomon .com.

Používanie akýchkoľvek ochranných známok, obrázkov, dizajnov a modelov alebo akéhokoľvek iného prvku, na ktorý YSS vlastní práva duševného vlastníctva, je zakázané.

Práva duševného vlastníctva k dokumentom obsiahnutým na Stránke a ku každému z prvkov vytvorených pre Stránku sú výhradným vlastníctvom YSS, ktorá nevydáva žiadnu licenciu ani právo okrem toho, že nahliadne do Stránky. Reprodukcia akejkoľvek stránky alebo obsahu Stránky podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu YSS.

Zákazník nebude kopírovať, upravovať, vytvárať odvodené dielo, dekompilovať alebo spätne analyzovať, ani sa pokúšať získať zdrojový kód akýmkoľvek iným spôsobom (okrem prípadov predpokladaných zákonom), predávať, pripisovať, uzatvárať subdodávateľmi alebo akýmkoľvek spôsobom prenášať akékoľvek práva. pripojený k softvéru.

Ďalej modifikácia softvéru alebo používanie upravených verzií softvéru a najmä (ale nie výlučne) s cieľom získať neoprávnený prístup k službe a získať prístup na stránku iným spôsobom, ako je rozhranie, ktoré na tento účel poskytuje YSS , Je zakázané.

Každý zákazník s osobnou webovou stránkou, ktorý si želá pre osobné použitie umiestniť na svoju stránku odkaz, ktorý presmeruje na stránku YSS, musí vopred písomne ​​požiadať YSS o súhlas.

Za každých okolností musí byť akýkoľvek neoprávnený odkaz na žiadosť YSS odstránený.

Článok 16. Špeciálne ponuky a informačné bulletiny

YSS bude posielať svojim zákazníkom špeciálne ponuky poštou, e-mailom, textovou správou, telefónom a prostredníctvom všetkých webových priestorov, na ktoré dohliada YSS alebo ktorákoľvek z jej dcérskych spoločností na sociálnych médiách, s výhradou predchádzajúceho súhlasu.

Zákazník sa môže kedykoľvek odhlásiť z týchto marketingových správ kliknutím na odkaz „zrušiť odber“, ktorý sa zobrazuje vo všetkých e-mailoch.

Článok 17. Súbory cookie

YSS si vyhradzuje právo zhromažďovať údaje o Zákazníkovi, a to najmä pomocou cookies.

Cookies neumožňujú identifikáciu Zákazníka.

Sú to súbory, ktoré sledujú aktivitu Zákazníka na webovej stránke.

Vo všeobecnosti zaznamenávajú informácie týkajúce sa počítačového prehliadania stránky YSS (navštívené stránky, dátum a čas návštevy atď.), informácie, ktoré je možné prečítať počas vašich následných návštev (systém na rozpoznávanie zákazníkov YSS na stránke) a prenášajú údaje. do YSS. Tieto informácie sú uložené v počítači Zákazníka po dobu až jedného týždňa.

Pripomíname, že zákazník môže odmietnuť akceptovať používanie „cookies“ konfiguráciou svojho prehliadača takto:

Akákoľvek konfigurácia vykonaná zákazníkom môže zmeniť prehliadanie internetu a podmienky prístupu k určitým službám stránky vyžadujú používanie súborov cookie.

Stránka využíva IT aplikácie od tretích strán, ktoré umožňujú Zákazníkovi zdieľať obsah Stránky s inými jednotlivcami alebo zdieľať svoj názor s ostatnými na obsah Stránky. (Sociálne siete ako Facebook, Google, Twitter atď.).

Keď zákazník zobrazí stránku lokality obsahujúcu tlačidlo „Zdieľať“ alebo „Páči sa mi to“, jeho prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi v príslušnej sociálnej sieti.

Ak sú počas prehliadania pripojení k sociálnej sieti, tlačidlá aplikácie im umožňujú prepojiť prezerané stránky s ich účtom.

Ak používajú zásuvné moduly, napríklad kliknutím na tlačidlo „Páči sa mi to“ alebo zanechaním komentára, príslušné informácie budú odoslané na príslušnú sociálnu sieť a zverejnené na ich účte.

Ak si Zákazník neželá, aby sociálne siete prepájali informácie zhromaždené prostredníctvom Stránky s jeho účtom, mal by sa pred návštevou Stránky odhlásiť z príslušnej sociálnej siete.

YSS v žiadnom prípade nezodpovedá žiadnym spôsobom za obsah alebo chod akejkoľvek sociálnej siete, vrátane obsahu, ktorý môže byť prepojený so Stránkou.

Článok 18. Ochrana osobných údajov

YSS podnikne všetky možné kroky na ochranu dôvernosti a bezpečnosti osobných údajov zdieľaných na jej Stránke. Na tento účel webová stránka používa zabezpečený spôsob platby typu SSL (Secure Socket Layer).

YSS zhromažďuje osobné údaje od svojich zákazníkov v súlade s ustanoveniami zákona č. 78-17 zo 6. januára 1978 s názvom „Informatique et liberté“ („Ochrana údajov a slobody“).

Spracovanie osobných údajov zhromažďuje informácie o Zákazníkoch, keď sa zaregistrujú na Stránke alebo si vytvoria zákaznícky účet online alebo v obchode.

Tento zber údajov podlieha deklarácii pre Národnú komisiu pre informácie a slobody (CNIL – Národná komisia pre ochranu údajov a slobody).

Charta osobných údajov uplatňovaná YSS je k dispozícii na Stránke.

Článok 19. Bydlisko

Za bydlisko strán sa považuje adresa uvedená v objednávkovom formulári pre zákazníka a adresa na stránke pre YSS.

Článok 20. Rozhodné právo a jurisdikcia

Na vzťahy medzi YSS a zákazníkom sa vzťahuje iba francúzske právo.

V prípade sporu medzi spoločnosťou Yves Salomon SAS a zákazníkom-spotrebiteľom pri príležitosti realizácie alebo výkladu týchto Všeobecných obchodných podmienok má zákazník možnosť pred akýmkoľvek právnym úkonom hľadať priateľské riešenie a obrátiť sa na mediaton centrum:

Centre de médiation et d'arbitrage de paris

39 avenue franklin d. Roosevelt, 75008 Paríž

E-mail: consommation@cmap.fr


Žiadosť môže byť sprostredkovateľom preskúmaná iba v prípade, ak sa Zákazník najskôr pokúsil vyriešiť spor so zákazníckym servisom spoločnosti Yves Salomon SAS, ktorej kontaktné údaje sú dostupné na webovej stránke spoločnosti.

Žiadosť o sprostredkovanie musí obsahovať meno a priezvisko Objednávateľa, jeho e-mailovú adresu, telefónne číslo, kontaktné údaje spoločnosti Yves Salomon SAS, stručné uvedenie skutočností a doklad o predchádzajúcom kontakte so Yves Salomon SAS.

Európska komisia tiež poskytuje spotrebiteľom platformu na riešenie sporov online v rámci zmluvy medzi spotrebiteľom a odborníkom v Európskej únii. Platforma je prístupná na tejto adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/

Využitie mediácie nie je predpokladom pre právne kroky. Zákazník môže teda slobodne prijať alebo odmietnuť sprostredkovanie, ako aj prijať alebo odmietnuť dohodu navrhnutú mediátorom.
V prípade neúspechu mediácie bude akýkoľvek spor týkajúci sa vykonávania alebo výkladu týchto všeobecných obchodných podmienok predložený súdu, ktorý je právne príslušný podľa pravidiel francúzskeho konania.

Článok 21. Neplatnosť

Ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy ukáže ako neplatné, pokiaľ ide o platnú právnu normu alebo právoplatné rozhodnutie, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným, bude sa to považovať za nenapísané, bez toho, aby došlo k zrušeniu platnosti týchto VOP alebo k zmene platnosti ostatných ustanovení. .

Článok 22. Vzdanie sa práva

Skutočnosť, že ktorákoľvek zo strán sa rozhodla neuplatniť jednu alebo niekoľko ustanovení obsiahnutých v týchto podmienkach, či už dočasne alebo natrvalo, nezbavuje jej práva odvolávať sa na ktorúkoľvek zo zostávajúcich podmienok.